Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Schoonheids- en Pedicuresalon In Balans

 

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheids- en Pedicuresalon In Balans en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanningen schoonheidsspecialiste/pedicure

Schoonheids- en Pedicuresalon In Balans zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheids- en Pedicuresalon In Balans zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 1. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheids- en Pedicure salon In Balans telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheids- en Pedicure salon In Balans het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Schoonheids- en Pedicure salon In Balans de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Schoonheids- en Pedicure salon In Balans de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
  Schoonheids- en Pedicure salon In Balans moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de praktijk .

 

 1. Betaling
  Schoonheids- en Pedicure salon In Balans vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de pedicure praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Schoonheids- en Pedicure salon In Balans vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet Schoonheids- en Pedicure salon In Balans vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Schoonheids- en Pedicure salon In Balans aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  Schoonheids- en Pedicure salon In Balans neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of  op een klantenkaart. Schoonheids- en Pedicure salon In Balans behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Persoonsgegevens.  Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door cliënt. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Schoonheids- en Pedicure salon In Balans behandelgegevens ter beschikking stellen aan huisarts of medisch specialist/podotherapeut. Schoonheids- en Pedicure salon In Balans zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

 1. Geheimhouding

Schoonheids- en Pedicure salon In Balans is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Schoonheids- en Pedicure salon In Balans verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Toestemming
  U geeft Schoonheids- en Pedicure salon In Balans toestemming om volgende gegevens op te nemen in een geautomatiseerd systeem en/of klantenkaart

* U geeft toestemming voor het opnemen van uw N.A.W. gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie en evt facturering. Het bespreken van uw huid- en voetproblemen met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk) verpleegkundige, podotherapeut zal alleen plaatsvinden na toestemming van u.

* U geeft toestemming voor het opnemen van uw BSN nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/ contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.

* U geeft toestemming voor het opnemen en noteren van uw voetklachten op een papieren en/of digitale registratiekaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling /verzorging van uw voeten.

* U geeft toestemming voor het vastleggen van uw medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), diabetes, reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met chemotherapie, etc.

 

 1. Aansprakelijkheid
  Schoonheids- en Pedicure salon In Balans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schoonheids- en Pedicure salon In Balans is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  Schoonheids- en Pedicure salon In Balans is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

 1. Beschadiging & diefstal
  Schoonheids- en Pedicure salon In Balans heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheids- en Pedicure salon In Balans meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 

 1. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheids- en Pedicure salon In Balans. Schoonheids- en Pedicure salon In Balans moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheids- en Pedicure salon In Balans de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Schoonheids- en Pedicure salon In Balans en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

 1. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheids- en Pedicure salon In Balans het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.
 2. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Schoonheids- en Pedicure salon In Balans en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.